Mục tiêu

Triển khai lớp List đơn giản- Luyện tập cài đặt cấu trúc List đơn giản.

Mô tả- Triển khai lớp List đơn giản

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một chương trình cho phép cài đặt cấu trúc danh sách đơn giản để lưu một tập dữ liệu bất kỳ. Lớp ArrayList trong chương trình gồm:

Các thuộc tính

  • Mảng đối tượng danh sách chứa các phần tử

Các phương thức:

  • Phương thức khởi tạo không tham số
  • Phương thức thêm một phần tử mới vào danh sách: add()
  • Phương thức truy cập một phần tử trong danh sách: get()
  • Phương thức xóa một phần tử trong danh sách: remove()

Các bước thực hiện- Triển khai lớp List đơn giản

Bước 1: Tạo lớp ArrayList với các thuộc tính như mô tả

Bước 2: Cài đặt phương thức add()

Mục đích: thêm một phần tử vào cuối của danh sách

Tham số đầu vào: phần tử cần thêm vào danh sách

Mã lệnh:

Bước 3: Cài đặt phương thức get()

Mục đích: Phương thức get() trả về phần tử vừa ở vị trí thứ i trong danh sách.

Tham số đầu vào: số nguyên chứa vị trí cần truy cập đến phần tử trong danh sách

Mã lệnh:

Bước 4: Tạo chương trình sử dụng lớp ArrayList

Trường hợp 1: Tạo đối tượng listInteger chứa danh sách các số nguyên. Hiển thị các phần tử được thêm vào list theo vị trí và phần tử vượt quá số phần tử được thêm vào.

Trường hợp 2: Hiển thị phần tử ở vị trí -1

Chạy chương trình, quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo:

https://github.com/codegym-vn/php-arrayList

Tổng kết

Qua bài tập trên chúng ta đã luyện tập:

  • Kỹ năng cài đặt một ArrayList đơn giản.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập cài đặt cấu trúc List đơn giản. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.