[Thực hành] Tạo layout cho trang web

Apr 23, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Mục tiêu

Tạo layout cho trang web- luyện tập sử dụng lệnh include và require.

Mô tả- tạo layout cho trang web

Tạo trang web có layout gồm các phần header, footer, headlink, content. Các phần trong layout tách riêng từng file, sử dụng lệnh include hoặc require để triệu gọi lại file.

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo file header.php. Đây là file hiển thị phần header của layout.

Mã HTML:

<h1>City Gallery</h1>

Mã css để định dạng phần header:

div.container {
  width: 100%;
  border: 1px solid gray;
}
header, footer {
  padding: 1em;
  color: white;
  background-color: black;
  clear: left;
  text-align: center;
}

Bước 2: Tạo file nav.php. Đây là file hiển thị menu của layout.

Mã HTML:

<ul>
 <li><a href="#">London</a></li>
 <li><a href="#">Paris</a></li>
 <li><a href="#">Tokyo</a></li>
</ul>

Mã css để định dạng phần header:

nav {
  float: left;
  max-width: 160px;
  margin: 0;
  padding: 1em;
}
nav ul {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
}
nav ul a {
  text-decoration: none;
}

Bước 3: Tạo file content.php. Đây là file hiển thị phần nội dung chính của layout.

Mã HTML:

<h1>London</h1>
<p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
<p>Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its founding by the Romans, who named it Londinium.</p>

Mã css để định dạng phần header:

article {
  margin-left: 170px;
  border-left: 1px solid gray;
  padding: 1em;
  overflow: hidden;
}

Bước 4: Tạo file footer.php. Đây là file hiển thị phần footer của layout.

Mã HTML:

Copyright &copy; W3Schools.com

Code css để định dạng phần footer (chung selector với phần header):

header, footer {
  padding: 1em;
  color: white;
  background-color: black;
  clear: left;
  text-align: center;
}

Bước 5: Tạo file index.php. File chứa mã HTML cho toàn bộ layout và nhúng các file con vừa tạo ở trên vào từng phần tương ứng.

Sử dụng lệnh include để đưa từng nội dung của các trang vào.

<?php  include("tentrangcanduavao.php"); ?>

Mã HTML:

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"href="style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <header><?php include "header.php"; ?></header>
      <nav><?php include "nav.php"; ?></nav>
      <article> <?php include "content.php"; ?></article>
      <footer><?php include "footer.php";?></footer>
    </div>
  </body>
</html>

Bước 6: Chạy chương trình.

 • Truy cập trang index.php và quan sát kết quả.
 • Thay lệnh include bằng lệnh require, so sánh kết quả.

Qua bài tập trên bạn đã luyện tập:

 • Tạo layout với css cho trang web
 • Sử dụng lệnh include, require để nhúng nội dung của một trang php khác vào, tránh trường hợp phải tạo hay viết lại mã lệnh nhiều lần.

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/include_layout

Demo: http://demo.codegym.vn/lamp/3/include_layout/

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng lệnh include và require. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

14 + 5 =