Mục tiêu

Luyện tập việc sử dụng các từ khoá public, private, sử dụng getter/setter và namespace để quản lí sản phẩm.

Mô tả- Quản lí sản phẩm

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản để quản lí danh sách sản phẩm. Ứng dụng này chỉ nhằm mục đích minh hoạ cho 2 tính năng:

 • Thêm sản phẩm
 • Hiển thị danh sách sản phẩm

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một dự án mới với các thư mục và file như hình bên dưới

Quản lí sản phẩm

Bước 2: Khai báo lớp Product như sau:

 • Lớp Product được đặt trong namespace là Models.
 • Lớp Product có 2 thuộc tính private là $name và $price
 • Lớp Product có các getter/setter để truy cập đến các thuộc tính private

Bước 3: Khai báo lớp ProductManager

 • Lớp ProductManager được đặt trong namespace là Services
 • Lớp ProductManager có một thuộc tính là một mảng chứa danh sách các sản phẩm
 • Lớp ProductManager có phương thức add($product) được sử dụng để thêm một sản phẩm vào mảng
 • Lớp ProductManager có phương thức getProducts() để trả về mảng các sản phẩm

Bước 4: Viết kịch bản minh hoạ trong file index.php

Hãy chạy ứng dụng và hiển thị nội dung của file index.php và quan sát kết quả.

Hãy để ý đến:

 • Sử dụng namespace Services và Models
 • Sử dụng các phương thức

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng các từ khoá public, private, sử dụng getter/setter và namespace. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.