Mục tiêu

Ứng dụng nghe nhạc- nắm bắt được về các thao tác với service và router trong Angular.

Mô tả- ứng dụng nghe nhạc

Tạo ứng dụng nghe nhạc

Hướng dẫn

Bước 1: Khởi tạo project với Angular CLI (nếu đã có project thì có thể bỏ qua)

Các bạn chạy lệnh npm i [email protected] -D để cài đặt thư viện typescript nếu phiên bản hiện tại < 2.9.2

Bước 2: Khởi tạo hai component mới trong project và đặt tên là youtube-playlist, youtube-player

Khởi tạo một service mới tên là youtube.

Tạo file app-routing.module.ts (bỏ qua nếu dùng project mẫu)

Bước 3: update file routing vừa tạo:

Bước 4: update file app.module.ts

Bước 5: update code của service vừa tạo

Bước 6: update code cho youtube playlist

Template:

Component:

Bước 7: update code cho youtube player

Template:

Component:

Bước 8: update code cho app.component.html

Bước 9: kiểm tra kết quả

ứng dụng nghe nhạc

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/angular-training/tree/master/angular-service-router/src/app

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập về các thao tác với service và router trong Angular. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.