Mục tiêu

Thực hành kiến thức về biến và kiểu dữ liệu.

Mô tả- biến và kiểu dữ liệu

  • Clone project rỗng để bắt đầu code.
  • Cài đặt các package cần thiết.
  • Code các phần code mẫu.
  • Chạy để kiểm tra kết quả đạt được.

Hướng dẫn

Bước 1:  Truy cập vào https://github.com/codegym-vn/typescript-demo , đọc README, clone dự án.

Bước 2:  Thực thi lệnh npm i tại thư mục dự án vừa clone về, để cài đặt các packages cần thiết.

Bước 3: Mở dự án mẫu với editor mà các bạn quen thuộc

Biến và kiểu dữ liệu

Bước 4: Chạy lệnh npm start, sau đó trình duyệt sẽ tự động mở trang web localhost:3000, các bạn có thể nhìn thấy danh mục bài học như sau:

Biến và kiểu dữ liệu

Bước 5: Di chuyển vào link của bài học 1.

Bước 6: Mở file src/fundamentals.ts trong project vừa tạo, sau đó code lần lượt (ghi đè từng block code) các đoạn code sau:

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/typescript-demo/tree/master/src

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập biến cùng với kiểu dữ liệu. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.