Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp lồng nhau – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1sCr6dkBQ8Vd-fdhqTrUtDKBhl9JGGz8a/view

Mô tả- sử dụng vòng lặp lồng nhau

Chương trình hiển thị bảng với dữ liệu như sau

Sử dụng vòng lặp lồng nhau

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích vòng lặp sử dụng trong bài toán

Vòng lặp for ngoài dùng để in ra số dòng. Gồm 10 dòng. Do đó vòng lặp sẽ là:

for (i = 1; i <= 10; i++)

Vòng lặp trong in ra giá trị từng cột trên mỗi dòng. Gồm 10 cột cho mỗi dòng. Do đó vòng lặp sẽ là:

for (j = 1; j <= 10; j++)

Mỗi cột có giá trị bằng i * j.

Bước 2: Viết mã sử dụng vòng lặp for

<script>
let sout;
sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>"
for (i = 1; i <= 10; i++) {
  sout = sout + "<tr>";
  for (j = 1; j <= 10; j++) {
    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
  }
  sout = sout + "</tr>";
}
sout = sout + "</table>";
document.write(sout);
</script>

Bước 3: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Bước 4: Thay đổi mã trên với vòng lặp while

<script language="javascript">
let sout, i, j;
sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>";
i = j = 1;
while (i <= 10) {
  sout = sout + "<tr>";
  while (j <= 10) {
    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
    j++;
  }
  sout = sout + "</tr>";
  j = 1;
  i++;
}
sout = sout + "</table>";
document.write(sout);
</script>

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả

Trên đây CodeGym đã cùng bạn luyện tập sử dụng vòng lặp lồng nhau. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!