Mục tiêu

Tạo bảng có cấu trúc nâng cao trong HTML.

Mô tả – Tạo bảng nâng cao

Tạo bảng thời khoá biểu với cấu trúc như sau:

Tạo bảng nâng cao

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo 1 file HTML.
Bước 2: Tạo cấu trúc table như sau :

Tạo bảng nâng cao

Để làm được bảng này, chúng ta sử dụng:

  • Thuộc tính colspan của thẻ <td> hoặc <th> để mở rộng theo chiều ngang.
  • Thuộc tính rowspan của thẻ <td> hoặc <th> để mở rộng theo chiều dọc.

Tạo cấu trúc tiêu đề như sau :

  • Sử dụng thẻ <tr> để tạo ra một hàng
  • Sử dụng thẻ <th> để tạo ra các mục tiêu đề

Bước 3: Thêm phần nội dung cho bảng:

Bước 4: Trang trí cho bảng sử dụng CSS.

Nhúng file css vào trang HTML: <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”css/style.css”>

Kết quả cuối cùng:

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Xem thêm: Học Coding Bootcamp tại Việt Nam ở đâu để đi định cư tại Mỹ


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.