Thợ lành nghề #22: Trừng mắt (SMCRemote – phần 12)

Thợ lành nghề #22: Trừng mắt (SMCRemote – phần 12)

Jean muốn tôi đi theo với bà ấy vào phòng đợi cho người hướng dẫn, nhưng tôi cần làm đầu óc mình thoải mái. Vậy nên, tôi đã cáo lỗi và đi ra chỗ đài quan sát hình cầu. Quả cầu sao như một dải màu sọc rực rỡ trải dọc trên nền trời. Đó là một đồng tâm với con tàu của...
Thợ lành nghề #22: Trừng mắt (SMCRemote – phần 12)

Thợ lành nghề #19: Kiên nhẫn (SMCRemote Phần 9)

Jean đưa tôi đến thang máy để xuống tầng ngầm 36 thuộc cánh gamma, phòng khách của các tay du mục. Bà nói tầng ngầm này -1- làm các khớp xương của bà hết sức dễ chịu. Khi chúng tôi đến nơi, tôi thấy có Jerry, Jasmine và một vài tay du mục đang tụ lại một bàn. Jean...