Sử dụng Bảng trong Bootstrap 4

Sử dụng Bảng trong Bootstrap 4

Bảng trong Bootstrap là gì?  Table (bảng) là một trong các thành phần được sử dụng rộng rãi trong trang. Để tạo được một bảng theo phong cách của Bootstrap 4 khá đơn giản. Chỉ cần bạn áp dụng lớp .table cho các thẻ (tag) <table>, và một vài lớp bổ sung để tạo ra...