[Video] Code Refactoring – Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

[Video] Code Refactoring – Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Code Refactoring (Tái cấu trúc mã nguồn) là những kỹ thuật sắp xếp lại mã nguồn để chúng trở nên tốt hơn mà không làm ảnh hưởng tới hành vi của hệ thống đối với bên ngoài. Có rất nhiều kỹ thuật refactoring khác nhau, mỗi kỹ thuật đôi khi chỉ làm thay đổi một chút nho...
Tái cấu trúc mã nguồn (code refactoring)

Tái cấu trúc mã nguồn (code refactoring)

Tái câu trúc mã nguồn là thay đổi ở cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi hành vi với bên ngoài của hệ thống. ~Martin Fowler~ Tái cấu trúc là một quá trình cơ học, hình thức và trong nhiều trường hợp rất đơn giản để làm việc với mã của hệ thống đã tồn tại để chúng...