Tìm hiểu Grid cơ bản trong Bootstrap 4

Tìm hiểu Grid cơ bản trong Bootstrap 4

Grid cơ bản trong Bootstrap 4 Grid System (Hệ thống lưới Grid) được thiết kế theo kiểu flexbox và cho phép sử dụng tới 12 cột trong một trang. Nếu bạn không sử dụng hết 12 cột thì bạn có thể nhóm các cột lại với nhau để tạo cột rộng hơn. Grid System (Hệ thống lưới) cố...