Dive in Linux: Phần 3 — Môi trường làm việc (Desktop Environment)

Dive in Linux: Phần 3 — Môi trường làm việc (Desktop Environment)

Bài viết trước đã làm rõ khái niệm bản phân phối. Câu hỏi nảy sinh sẽ là “dùng bản phân phối nào?”. Trả lời câu hỏi này sẽ đòi hỏi phải cân bằng giữa nhiều yếu tố: kho apt nào, phiên bản nhân Linux nào, cách các nhà phát triển bản phân phối cấu hình các gói như thế...
Exit mobile version