ASP.NET MVC5 #1: Bắt đầu với ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC5 #1: Bắt đầu với ASP.NET MVC 5

Loạt bài này sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản để xây dựng ứng dụng WEB ASP.NET MVC 5 sử dụng Visual Studio 2017. Tạo ứng dụng đầu tiên Để tạo mới một Project, bạn chọn File -> New -> Project như hình bên dưới: Sau đó chọn “Visual C#” tại danh sách bên...