Nhỡ không may bạn trượt Đại học thì sao? Hay ở ngưỡng 25-26 tuổi nhưng bạn...