[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.15: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)

Trong Bài 1.15: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ này chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu quan hệ và các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ

Mục tiêu:

  • Trình bày được khái niệm cơ sở dữ liệu
  • Phân biệt được cơ sở dữ liệu và file
  • Trình bày được khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version