Mục tiêu

Luyện tập sử dụng biểu thức chính quy.

Mô tả- Sử dụng biểu thức chính quy

Viết chương trình kiểm tra ký tự đầu tiên của chuỗi có phải là chữ hoa hay không.

Lưu đồ thuật toán.

Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo mẫu chuỗi.

$regexp = '/^[A-Z]/';

Bước 2: Tạo file php.

function isFirstLetterUpperCase($str)
{
    $regexp = '/^[A-Z]/';
  if (preg_match($regexp, $str)) {
    echo("String's first character is uppercase");
  } else {
    echo("String's first character is not uppercase");
  }
}

Bước 3: Truyền tham số vào là một chuỗi để thực hiện việc so khớp chuỗi với mẫu.

isFirstLetterUpperCase('Codegym');
isFirstLetterUpperCase('cdegym');

Bước 4: Thực thi chương trình quan sát kết quả.

Bước 5: Xây dựng bộ kiểm thử khác để kiểm tra kết quả trên.

string 1: Nguyen van Nam

string 2: NGUYEN VAN NAM

string 3: nguyen van Nam

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập viết chương trình kiểm tra ký tự đầu tiên của chuỗi có phải là chữ hoa hay không. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Exit mobile version