CRUD trong Angular với 2 bảng (Phần 2)

May 4, 2020 | Blog | 0 comments

Xem lại phần 1 tại đây: https://codegym.vn/blog/2020/05/04/crud-trong-angular-voi-2-bang-phan-1/

 • list-product.component.ts
 • import { Component, OnInit } from ‘@angular/core’;
  import {Product} from ‘../../model/product’;
  import {ProductService} from ‘../../service/product.service’;
@Component({
 selector: ‘app-list-product’,
 templateUrl: ‘./list-product.component.html’,
 styleUrls: [‘./list-product.component.css’]
})
export class ListProductComponent implements OnInit {
 productList: Product[] = [];

 constructor(private productService: ProductService) {
 }

 ngOnInit() {
  this.getProductList();
 }

 getProductList() {
  this.productService.listProduct().subscribe(result => {
   this.productList = result;
  });
 }
}
 • list-product.component.html
<div class=”text-center text-uppercase font-weight-bold”>
 <span style=”font-size: 24px”>Danh sách sản phẩm</span>
</div>
<router-outlet></router-outlet>
<div class=”mt-lg-4″>
 <a routerLink=”/create-product”>Tạo mới sản phẩm</a>
</div>
<div class=”mt-lg-4″>
 <table class=”table table-bordered”>
  <tr>
   <th>Tên sản phẩm</th>
   <th>Edit</th>
   <th>Delete</th>
  </tr>
  <tr *ngFor=”let product of productList”>
   <td>{{product.name}}</td>
   <td><a [routerLink]=”[‘edit-product’,product.id]”>Edit</a></td>
   <td><a [routerLink]=”[‘delete-product’,product.id]”>Delete</a></td>
  </tr>
 </table>
</div>
 • Và chúng ta sẽ thấy rằng có 1 sản phẩm vừa tạo trong danh sách

 • update-product.component.ts
 • import { Component, OnInit } from ‘@angular/core’;
  import {FormControl, FormGroup} from ‘@angular/forms’;
  import {ProductService} from ‘../../service/product.service’;
  import {Product} from ‘../../model/product’;
  import {Category} from ‘../../model/category’;
  import {ActivatedRoute, ParamMap} from ‘@angular/router’;
  import {Subscription} from ‘rxjs’;
  import {CategoryService} from ‘../../service/category.service’;
@Component({
 selector: ‘app-update-product’,
 templateUrl: ‘./update-product.component.html’,
 styleUrls: [‘./update-product.component.css’]
})
export class UpdateProductComponent implements OnInit {
 productForm: FormGroup = new FormGroup({
  name: new FormControl(”),
  category: new FormControl(”)
 });
 currentProduct: Product;
 categoryList: Category[] = [];
 sub: Subscription;

 constructor(private productService: ProductService,
       private activatedRoute: ActivatedRoute,
       private categoryService: CategoryService) {
 }

 ngOnInit() {
  this.getCategories();
 }

 updateProduct() {
  this.sub = this.activatedRoute.paramMap.subscribe((paramMap: ParamMap) => {
   const id = +paramMap.get(‘id’);
   this.productService.getProduct(id).subscribe(result => {
    this.currentProduct = result;
    const product: Product = {
     name: this.productForm.value.name,
     category: {
      id: this.productForm.value.category
     }
    };
    this.productService.updateProduct(id, product).subscribe(() => {
     alert(‘success’);
     this.productForm.reset();
    }, () => {
    });
   });
  });
 }


 getCategories() {
  this.categoryService.listCategory().subscribe((result) => {
   this.categoryList = result;
  });
 }
}
 • update-product.component.html
<div class=”text-center”>
 <h2>Tạo mới sản phẩm</h2>
</div>
<form [formGroup]=”productForm” (ngSubmit)=”updateProduct()”>
 <label class=”col”>
  Tên sản phẩm:
  <input type=”text” formControlName=”name” class=”form-control”>
 </label>
 <label class=”col”>
  <label for=”category”>Danh mục:</label>
  <select class=”custom-select custom-select-sm” id=”category” formControlName=”category”>
   <option [ngValue]=”null” disabled>Chọn danh mục sản phẩm</option>
   <option *ngFor=”let category of categoryList” [value]=”category.id”>{{category.name}}</option>
  </select>
 </label>
 <div class=”col”>
  <button class=”btn btn-info” type=”submit”>Tạo mới</button>
 </div>
</form>
 • Kết quả sau khi update thành công

CRUD trong Angular Phần 2

 • delete-product.component.ts
 • import {Component, OnInit} from ‘@angular/core’;
  import {ProductService} from ‘../../service/product.service’;
  import {Product} from ‘../../model/product’;
  import {Subscription} from ‘rxjs’;
  import {ActivatedRoute, ParamMap} from ‘@angular/router’;
@Component({
 selector: ‘app-delete-product’,
 templateUrl: ‘./delete-product.component.html’,
 styleUrls: [‘./delete-product.component.css’]
})
export class DeleteProductComponent implements OnInit {
 currentProduct: Product;
 sub: Subscription;

 constructor(private productService: ProductService,
       private activatedRoute: ActivatedRoute) {
 }

 ngOnInit() {
  this.sub = this.activatedRoute.paramMap.subscribe((paramMap: ParamMap) => {
   const id = +paramMap.get(‘id’);
   this.productService.getProduct(id).subscribe(result => {
    this.currentProduct = result;
   });
  });
 }

 deleteProduct() {
  this.sub = this.activatedRoute.paramMap.subscribe((paramMap: ParamMap) => {
   const id = +paramMap.get(‘id’);
   this.productService.deleteProduct(id).subscribe(() => {
    alert(‘success’);
   });
  });
 }
}
 • delete-product.component.html
<div class=”text-center”>
 <h2>Bạn có muốn xóa không ?</h2>
</div>

<label class=”col”>
 Tên sản phẩm:
 <span>{{currentProduct.name}}</span>
</label>
<div class=”col”>
 <button class=”btn btn-info” type=”submit” (click)=”deleteProduct()”>Delete</button>
</div>
 • Giao diện sau khi xóa thành công

 

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

2 + 8 =