• JWT
 • Tạo file JwtRespone như sau:

 • JwtService
@Service

public class JwtService {

  private static final String SECRET_KEY = "11111111111111111111111111111111";

  private static final long EXPIRE_TIME = 86400000000L;

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(JwtService.class.getName());  public String generateTokenLogin(Authentication authentication) {

    UserPrinciple userPrincipal = (UserPrinciple) authentication.getPrincipal();    return Jwts.builder()

        .setSubject((userPrincipal.getUsername()))

        .setIssuedAt(new Date())

         .setExpiration(new Date((new Date()).getTime() + EXPIRE_TIME * 1000))

        .signWith(SignatureAlgorithm.HS512, SECRET_KEY)

        .compact();

  }  public boolean validateJwtToken(String authToken) {

    try {

      Jwts.parser().setSigningKey(SECRET_KEY).parseClaimsJws(authToken);

      return true;

    } catch (SignatureException e) {

      logger.error("Invalid JWT signature -> Message: {} ", e);

    } catch (MalformedJwtException e) {

      logger.error("Invalid JWT token -> Message: {}", e);

    } catch (ExpiredJwtException e) {

      logger.error("Expired JWT token -> Message: {}", e);

    } catch (UnsupportedJwtException e) {

      logger.error("Unsupported JWT token -> Message: {}", e);

    } catch (IllegalArgumentException e) {

      logger.error("JWT claims string is empty -> Message: {}", e);

    }    return false;

  }  public String getUserNameFromJwtToken(String token) {    String userName = Jwts.parser()

        .setSigningKey(SECRET_KEY)

        .parseClaimsJws(token)

        .getBody().getSubject();

    return userName;

  }

}
 • Cấu hình và phân quyền:
 • JwtAuthenticationFilter:
 • SecurityConfig:
-     @Configuration

@EnableWebSecurity

public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Bean

  public UserService userService() {

    return new UserServiceImpl();

  }  @Autowired

  private UserService userService;  @Bean

  public JwtAuthenticationFilter jwtAuthenticationFilter() {

    return new JwtAuthenticationFilter();

  }  @Bean(BeanIds.AUTHENTICATION_MANAGER)

  @Override

  public AuthenticationManager authenticationManager() throws Exception {

    return super.authenticationManager();

  }  @Bean

  public PasswordEncoder passwordEncoder() {

    return new BCryptPasswordEncoder(10);

  }

  @Autowired

  public void configureGlobalSecurity(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {

    auth.userDetailsService(userService).passwordEncoder(passwordEncoder());

  }  @Override

  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    http.csrf().ignoringAntMatchers("/**");

    http.authorizeRequests()

        .antMatchers("/",

            "/login").permitAll()

        .anyRequest().authenticated()

        .and().csrf().disable()

        .logout().logoutRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/logout"));

    http.addFilterBefore(jwtAuthenticationFilter(), UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

    http.sessionManagement()

        .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    http.cors();

  }

}
 • Tạo controller

 • Chạy thử:
 • Khi ứng dụng được chạy chúng ta bật postman lên rồi gửi request tới địa chỉ http://localhost:8080/login

 • Sau đó chúng ta nhấn send để lấy về mã jwt

 • Để truy cập được những trang web có bảo mật chúng ta cần copy đoạn access token trả về và làm như trong ảnh

 • Và sau đó ấn nút send để gửi lại request sau khi được thêm mã token

 

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ 150 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành IT tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình đào tạo Coding Bootcamp tại đây