[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện

Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện này chúng ta sẽ tìm hiểu 2 khái niệm quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế hướng đối tượng trong Java là lớp trừu tượng (Abstract Class) và giao diện (Interface)

Mục tiêu:

  • Trình bày được Abstract Class
  • Trình bày được Abstract Method
  • Khai báo được Abstract Class
  • Trình bày được Interface
  • Khai báo được Interface
  • Khai báo được lớp triển khai từ Interface
  • Khai báo được lớp kế thừa từ Abstract Class
  • Trình bày và sử dụng được Anonymous Class

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

 

Exit mobile version