Mục đích

Chuyển đổi nhiệt độ- luyện tập xây dựng và sử dụng hàm.

Mô tả- chuyển đổi nhiệt độ

Xây dựng hàm để chuyển đổi từ độ F cho trước sang độ C theo công thức sau: C = (F – 32)/1.8. Giao diện mẫu như sau:

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Thêm mã HTML tạo form

<p>
 <label>Fahrenheit</label>
 <input id="inputFahrenheit" type="number" placeholder="Fahrenheit"
 oninput="temperatureConverter(this.value)"
 onchange="temperatureConverter(this.value)">
</p>
<p>Celsius: <span id="outputCelsius"></span></p>

Bước 2: Xây dựng hàm temperatureConverter

Hàm sẽ nhận tham số đầu vào là giá trị cần chuyển đổi. Thực hiện chuyển đổi từ độ F sang C theo công thức C = (F– 32) /1.8

function temperatureConverter(valNum) {
    valNum = parseFloat(valNum);
    document.getElementById("outputCelsius").innerHTML = (valNum-32) / 1.8;
  }

Mã nguồn hoàn chỉnh như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

<form>
  <p>
    <label>Fahrenheit</label>
    <input id="inputFahrenheit" type="number" placeholder="Fahrenheit"
        oninput="temperatureConverter(this.value)"
        onchange="temperatureConverter(this.value)">
  </p>
  <p>Celsius: <span id="outputCelsius"></span></p>
</form>

<script>

  function temperatureConverter(valNum) {
    valNum = parseFloat(valNum);
    document.getElementById("outputCelsius").innerHTML = (valNum-32) / 1.8;
  }

</script>
</body>
</html>

Bước 3: Chạy chương trình và quan sát kết quả

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập xây dựng và sử dụng hàm. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!
Exit mobile version