Mục đích

Luyện tập tìm giá trị trong mảng.

Mô tả- tìm giá trị trong mảng

Viết một chương trình JavaScript để tìm một giá tri được nhập vào từ hộp thoại có nằm trong mảng hay không. Nếu có, in ra vị trí của phần tử đó.

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Nhập giá trị cần tìm từ hộp thoại và lưu vào biến value

let value = prompt("Enter a number: ");

Bước 2: Khai báo mảng x và khởi tạo giá trị ban đầu cho mảng

let x = [-3, 5, 1, 3, 2, 10];

Bước 3: Dùng vòng lặp duyệt toàn bộ mảng x. Kiểm tra nếu một phần tử trong mảng x bằng giá trị được nhập vào thì hiển thị thông báo:

for (let i = 0; i < x.length; i++) {
    if (value == x[i]) {
        alert("Value " + x[i] + "found at " + i);
    }
}

Bước 4: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập tạo mảng, thao tác với mảng. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Exit mobile version