Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp do-while – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1aX7PXxhTY-WU4tqIEWaFDizYZQ1deXeQ/view

Mô tả- sử dụng vòng lặp do while

Sử dụng vòng lặp do while để viết lại chương trình yêu cầu nhập các số từ 1 -> 10 ở ví dụ trong phần vòng lặp while.

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo file dowhilesample.html. Tạo thẻ <script> và viết các mã lệnh thực thi trong đó.

Bước 2: Tạo biến value để lưu giá trị người dùng nhập vào

let value = null;

Bước 3: Viết mã thực thi

do {
    value = prompt("Nhập vào số từ 1 -> 10");
} while (value < 1 || value > 10);

Bước 4: Hiển thị ra màn hình giá trị vừa nhập

alert("Số bạn vừa nhập là " + value);

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng vòng lặp do-while. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Exit mobile version