Nhúng JavaScript – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1dbd4rR2J1gbfIJSTPUJQbk32NCARoi4N/view

Mục tiêu

Luyện tập các cách nhúng mã Javascript vào trong trang HTML.

Mô tả- Nhúng mã JavaScript

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập cách để nhúng mã JavaScript vào trong trang HTML.

Để hoàn thành bài tập, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên một repository trên GitHub
  • Dán mã nguồn của repository lên phần nộp bài tập trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bài tập 1: Tạo một trang web với một nút. Chèn mã Javascript vào trong thẻ <button> để hiển thị một lời chào khi người dùng nhấn chuột vào nút đó.

<button type="button" onclick="alert('Xin chào!');">Click Me!</button>

Bài tập 2: Tạo một trang web với một nút. Sử dụng thẻ <script> và khai báo một hàm đơn giản. Gọi hàm này khi người dùng nhấn chuột vào nút.

<button type="button" onclick="showMessage();">Click Me!</button>
<script>
function showMessage(){
    alert('Xin chào!');
}
</script>

Bài tập 3: Hãy tách đoạn mã Javascript ở Bài tập 2 ra một file Javascript riêng và nhúng vào trang HTML.

Trên đây CodeGym đã hướng dẫn bạn cách nhúng mã JS vào trong trang HTML. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: PHP trên 2 trang giấy- tài liệu miễn phí từ CodeGym

Exit mobile version