[Tutorial Video] Bài 1.1: Cú pháp java căn bản

Mục tiêu

  • Trình bày các kiểu dữ liệu 
  • Khai báo và sử dụng được biến 
  • Sử dụng được các toán tử 
  • Sử dụng được câu lệnh if-else 
  • Sử dụng được câu lệnh switch-case
[Java tutorial] Bài 1.1: Cú pháp ngôn ngữ Java cơ bản (Java Basic Syntax) | CodeGym

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp