Bài toán duy nhất cần giải là trò chơi Conway-s Game of Life. Bạn có thể tham khảo quy tắc của trò chơi này tại đây. Đây là một trò chơi đơn giản. Ý tưởng là chúng ta sẽ viết mã cho nó, lần này đến lần khác, nguyên ngày, lấy hoạt động đó để mài bén kỹ năng, không đặt mục tiêu chuyển giao sản phẩm hoạt động được.
Trong thực tế, trò chơi quá phức tạp để giải trong 45 phút, kể cả sau khi giải đi giải lại một số phiên nhất định. Phần lớn lớn mọi người đều fail trong việc hoàn thành nó, và đó là sự quyến rũ của GDCR – bạn muốn một lần nữa.
Tham khảo:

TDD ngoan đạo

 1. Nghĩ về một phương án
 2. Viết mới duy nhất một unittest, cái nhỏ nhất mà có thể dẫn dắt một phương hướng
 3. Chạy kiểm thử và xem nó ĐỎ
 4. Làm XANH với tối thiểu mã
 5. Tái cấu trúc để khử mã lặp, khử mã không cần thiết, khử mã không rõ ý
 6. Lặp lại

Thiết kế đơn giản

Giữ cho mã:
 1. Vượt qua kiểm thử
 2. Không lặp mã, không lặp ý tưởng, không lặp
 3. Rõ ý
 4. Nhỏ

Viết những phương thức và lớp tuyệt đỉnh

Cố gắng để:
 1. Mã trong mỗi phương thức có cùng mức trừu tượng
 2. Không cần đến từ khóa else
 3. Bao gói mọi giá trị nguyên thủy – và chuỗi
 4. Một dấu chấm mỗi dòng
 5. Không viết tắt các tên gọi
 6. Làm nhỏ các thực thể
 7. Tối 
 8. Collection, nếu có, phải là thành viên duy nhất của lớp
 9. Không dùng đến getters, setters, hay public properties
Tham khảo:
Đăng ký tham dự Coderetreat tại: http://bit.ly/dangkythamducoderetreat
Thời hạn đăng ký: Trước 23:00, ngày 15/11/2019

Tham khảo các sự kiện của CodeGym tại đây!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.