HTML là ngôn ngữ được dùng để tạo ra trang web.

Trình duyệt web nhận tài liệu HTML từ máy chủ web hoặc từ bộ nhớ cục bộ và hiển thị tài liệu thành các trang web đa phương tiện. Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các cặp thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc ngọn (ví dụ <html>) và thường là sẽ được khai báo thành một cặp, bao gồm thẻ mở và thẻ đóng (ví dụ: <strong> </strong>).

Với cấu trúc HTML, hình ảnh và các đối tượng khác như biểu mẫu tương tác có thể được nhúng vào trang được hiển thị. Các văn bản muốn được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ (ví dụ <strong>Đây là chữ in đậm</strong>). Nhưng một số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính (ví dụ như thẻ <img>).

Một tập tin HTML sẽ bao gồm các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hoặc .htm.

Văn bản giữa thẻ <html> và </ html> mô tả trang web và văn bản giữa thẻ <body> và </ body> là nội dung trang hiển thị. Văn bản đánh dấu <title> Đây là tiêu đề </ title> xác định tiêu đề trang của trình duyệt. Mô tả loại tài liệu <! DOCTYPE html> dành cho HTML5. Nếu không có khai báo, các trình duyệt khác nhau sẽ hoàn nguyên về “chế độ quirks” để hiển thị.

Dạng chung của một phần tử HTML như sau: <tag attribute1 = “value1” attribute2 = “value2″> ” content ” </ tag>. Một số phần tử HTML được định nghĩa là các phần tử trống và có dạng <tag attribute1 = “value1” attribute2 = “value2”>. Trong đó tag là loại thẻ, attribute1, attribute2 là tên các thuộc tính và value1, value2 là giá trị của các thuộc tính. Nếu các thuộc tính không có giá trị, các giá trị mặc định được sử dụng. Các phần tử trống có thể không kèm theo nội dung, ví dụ: thẻ <br> hoặc thẻ <img>.

Ví dụ:


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.